Ulice a číslo popisné, město, PSČ
V průběhu kempu je možné změnit
Ulice a číslo popisné, město, PSČ
Všeobecné podmínky:
1. Odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami a řádem kempu. Účastník je povinen dbát pokynů trenérů a dodržovat pravidla, se kterými bude seznámen, a to po celou dobu konání kempu.

2. V případě závažného porušení řádu kempu, i přes opakovaná napomenutí, souhlasí zákonný zástupce s tím, že si vyhrazujeme právo účastníka
z florbalového kempu vyloučit.

3. Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, úrazy či škodu na věci a na majetku, které by mohly vzniknout v průběhu tábora úmyslně i z nedbalosti.

4. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zákonný zástupce zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení akce.

5. Doporučujeme zajištění zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za škody. Úrazové pojištění si hradí každý účastník sám.

Platby:
1. Účastníkem kempu se stává zájemce až po uhrazení účastnického poplatku dle pokynů organizátora.

2. V případě, že se kemp neuskuteční, bude účastníkům vrácena zaplacená částka v plné výši. 

3. V případě, že účastník ukončí svůj pobyt na kempu nebo bude pro závažné porušení řádu kempu vyloučen, nebude mu vrácena žádná část z uhrazeného účastnického poplatku.

4. Storno poplatky:
a) do 31.5. 2022: 25 % ze zaplacené částky
b) od 1.6. 2022 do 30.6. 2022: 50 % ze zaplacené částky
c) od 1.7. 2022 do nástupu na kemp: 100 % ze zaplacené částky

Po správném odeslání přihlášky se vám zobrazí na obrazovce zelená hláška a zároveň Vám kopie přihlášky přijde na Váš e-mail (je potřeba zadat správný e-mail). Informace k platbě vám zašleme v samostatném e-mailu.